اسم نمایشگاه: Kunst punkte (Norden) 2021, BBK
محل نمایشگاه:آلمان ، ایالت نوردراین وستفالن، شهر دوسلدورف، Birkenstr. 47, 40233 Düsseldorf
تاریخ و مدت برگزاری نمایشگاه: از  ۲۸/۰۸/۲۰۲۱ تا ۲۹/۰۸/۲۰۲۱
تعداد هنرمندان شرکت کننده: ۵۶ تن