اسم نمایشگاه: 2021 Winterkunst bbk
محل نمایشگاه: آلمان ، ایالت نوردراین وستفالن، شهر دوسلدورف، Birkenstr. 47, 40233 Düsseldorf
تاریخ و مدت برگزاری نمایشگاه: از   ۰۹/۱۲/۲۰۲۱تا ۰۹/۰۱/۲۰۲۲
تعداد هنرمندان شرکت کننده: ۶۲ تن